Un informe del Síndic de Comptes detecta 52 deficiències en el control econòmic de la Pobla del 2017 al 2019 (Part I)

S’hi detecta l’absència d’un inventari de béns

A principis de l’estiu passat es va publicar l’informe de fiscalització sobre el control intern de l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona relacionats amb els exercicis del 2017 al 2019. Tot i ser un document important sobre els comptes econòmics, va passar desapercebut. Hi va haver poca difusió i debat. A l’equip de govern perquè no l’interessa mentre que a l’oposició sembla que tampoc no els ve de gust de fer-se’n ressò. L’Actualitat en fa ara un extracte de les parts més importants.   

D’entrada, cal remarcar que l’informe detecta fins a 52 deficiències significatives. En destaquen l’absència d’un inventari de béns, la qual cosa posa de manifests “una manca de protecció dels seus béns i, per tant, una feblesa molt rellevant de control intern”. Dels 50.000 punts que una administració pot obtindré d’este “examen”, la Pobla n’ha obtingut 32.814, és a dir, un 65’6%.

Pel que fa a cadascuna de les àrees municipals, cal esmentar la gestió administrativa que ha obtingut un 60’4%, la gestió econòmica i financera amb altres 72’4%, la intervenció amb un altre 73’8% i l’entorn tecnològic amb el 36’5%, fins aconseguir el 65’6% de mitjana que consta en l’informe sobre l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona.   

Tot veient eixes deficiències, el Síndic de Comptes efectua un total de sis recomanacions: l’elaboració d’un organigrama actualitzat, la millor del perfil del contractant on figuren les licitacions dels projectes municipals, una estimació del cost i el finançament del manteniment de les inversions, una segregació de les funcions entre la intervenció i la gestió, arreplegar els informes de la Intervenció en les actes de l’ajuntament, a més de portar a la pràctica una sèrie de mesures per a millorar la seguretat i l’eficàcia de l’entorn tecnològic. 

L’informe del Síndic enfila directament els responsables del desgavell que ha provocat fins a cometre les 52 deficiència contingudes en l’anàlisi profunda de l’ajuntament: l’alcalde, la Junta de Govern, el Ple municipal, la Secretaria general, la Intervenció i la Tresoreria. I, és per això, que corresponen al Síndic formular-ne una opinió expressa del control intern sobre el funcionament del consistori poblà. 

Entre eixos problemes cal esmentar l’existència d’un consorci que no s’ha registrat en la plataforma de rendició de comptes de les entitats locals ni tampoc no s’ha adaptat a totes les obligacions imposades per la llei. Pel que fa a la informació financera, no s’ha imputat les operacions de crèdit com a drets reconeguts ni tampoc no s’ha compatibilitzat les amortitzacions de l’immobilitzat de l’ajuntament. 

Els tècnics hi troben a faltar un registre dels contractes, la manca de sincronia entre les dades que figuren en els comptes de recaptació i les de la comptabilitat municipal, en les inversions tampoc no s’hi estima el cost del manteniment ni el finançament posterior, i, finalment, hi ha una absència d’un pla d’inversions públiques. 

En matèria d’organització i funcionament corporatiu, el Síndic fa èmfasi en la carència d’una declaració individualitzada d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques pel que fa als càrrecs electes, és a dir, dels regidors i regidores. Finalment, tampoc no hi consta el llibre d’actes que està regulat en el reglament orgànic de funcionament (ROF). 

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

Notícia anterior

L’ajuntament de la Pobla de Vallbona anuncia l’arribada d’1’6 milions d’euros en subvencions però no concreta cap pla per a autònoms, comerços i professionals

Següent notícia

Otras 165 personas perdieron el empleo en la Pobla de Vallbona en abril y sitúa la tasa ya en 1.865 parados