L’Ajuntament de la Pobla de Vallbona defensa el procés de restauració de la Casa de Bernal

A continuació, reproduïm l’escrit de rectificació remés per l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona a l’empara de la Llei Orgànica 2/1984, de 26 de març, reguladora del dret de rectificació.

ESCRIT DE SOL·LICITUD DE RECTIFICACIÓ
A L’ATENCIÓ DEL SR. DIRECTOR DEL DIARIO DIGITAL L’ACTUALITAT CPP (Col·legi de Periodistes de La Pobla)

la Pobla de Vallbona, 23 de juny de 2020

Sra. Beatriu Palmero i Simon, en la meua condició de regidora de Cultura, Diversitat Funcional, Dependencia i Patrimoni de I’ Ajuntament de la Pobla de Vallbona, amb domicili a l’avinguda de Colom número 93 de la localitat, m’adrece al Sr. Director del diari digital L’ ACTUALITAT CPP (Col·legi de periodistes de la Pobla), per sol-licitar que es procedisca a la RECTIFICACIÓ DE LES INFORMACIONS que van ser publicades el passat divendres 19 de juny en l’article, signat per Pere Marco, titulat: Casa Berna, ¿Ley del silencio, “omerta” en La Pobla?, Se demolió el balcón en trampantoio “balconet” de la fachada de la calle Colón.

Aquesta sol-licitud la realitze a l’empara de la Llei Organica 2/1984, de 26 de man;, reguladora del dret de rectificació.

La informació que sol-licite que siga rectificada ha de ser en els mateixos termes que fou publicada i és la següent:

PRIMER. Respecte de la falta d’exposició pública del projecte de ¿restauració o reconstrucció?

El mitja digital publica:

La demolición en la Casa Bernal, ha empezado sin exposición pública del proyecto de ¿restauración o reconstrucción? No se sabe, ley del silencio por parte de la administración, ni rastro de información en los medios de comunicación oficiales municipales: en el portal de transparencia nada, ni rastro en la web de participación ciudadana, ni en el perfil del contratante ninguna obra adjudicada, en urbanismo no se publica ningún estudio arqueológico, sí el mismo que es obligatorio para cualquier obra particular en una simple casa del casco histórico, nada nos cuentan …

En primer lloc, vull aclarir que no estem davant la demolició de la Casa Bernal, edifici historic del municipi amb el reconeixement de Bé de Rellevancia Local dins del Cataleg del Patrimoni Arquitectonie del terme municipal, sinó davant la continuació de les obres de manteniment i consolidació iniciades l’any 2016, les quals sempre han disposat de totes les autoritzacions de la Conselleria d’Educació, Esports i Patrimoni de la Generalitat Valenciana.

També cal informar-lo que les obres formen part (tercera Fase) del Pla Director elaborat per l’arquitecte Javier Hidalgo Mora, que a més de realitzar una analisi de l’edifici (declarat Bé de Rellevancia Local), des d’un punt de vista historie, artístie, tipologie, arqueologie, constructiu, patologie, etc., defineix detalladament una serie de propostes d’intervenció per a la restauració i rehabilitació corresponents, per a les quals s’ha establit un pla d’usos i de gestió en que els ciutadans, els diferents agents socials i cultura Is i la corporació municipal mateix van tindre l’oportunitat de participar de manera activa.

Un pla director que fou publicat en la pagina web de la Pobla de Vallbona:

http://web.applapobla.es/news/s/101/la-pobla-presenta-el-plan-director-para-rehabilitar-la­casa-berna l?la ng=es

De fet en l’actualitat, els treballs que s’estan desenvolupant s’anomenen: Obres de consolidació i manteniment de la Casa Bernal Fase lllb, (Bé de Rellevancia Local) de la Pobla de Vallbona (Expt. de contratació 6215/2019).

Aquest expedient de contractació el pot consultar en la pagina web de contractació de l’estat: https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b0/Dcg7CoAgFADQT7p70CDh0mDQ0MMILip16fgoRPDvczxwQMMGOmChEzPFgNy8W-cSU7 g76zlyu4P JU Eb T AgygQZOVh WFXwlSN ufyn H plj u8wPxyr6H p L34gfg E K0L/

I, fins i tot, si ho desitja pot accedir als documents que consten units a l’expedient, si li resulten d’interés, i que com pot comprovar estan publicats.

https://www.infopublic.net/concursos/contrato-obras-consolidacion-mantenimiento-casa­bernal-fase-iiib-2498826

En la pagina web municipal, en el portal de transparencia pot trobar publicades totes les factures associades a les diverses obres que s’han estat realitzant a la Casa Bernal, des de l’aprovació del Pla Director el 2016, en el Perfil del contractant: PROTECCIÓ I GESTIÓ DEL PATRIMONI HISTÓRIC I ARTÍSTIC.

http://lapobladevallbona.conmisimpuestos.com/pagos

Per tant, resulta que no s’ajusta a la veritat la falta de transparencia al-legada en la seua publicació. Quant a l’estudi arqueológic, aquest esta autoritzat per la Direcció Territorial d’Educació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana, per al qual es va dictar la Resolució del 22 de maig de 2020 (Expedient 0780p19) en que s’acordava:

RESUELVO
AUTORIZAR a Juan José Ruiz López ejecutar el proyecto de intervención arqueológica cuyos datos son:
Intervención autorizada: SEIS CATAS -MURARIAS en la fachada de la C/ Colon y SEGUIMIENTO arqueológico, intensivo de los trabajos de reparación de los muros interiores del patio (norte y oeste), así como SEGUIMIENTO de los trabajos de reparación del arco existente ,en la casa 1 Emplazamiento: Casa Bernal (la Pobla de Vallbona) Proyecto: Rehabílitació de la Casa Bernal
Duración de la intervención: 5 meses
Centro depósito de materiales: Museu .Arqueologic de Lliria

Aquesta resolució es pot consultar a través de: CSV: 9VCDXE36-D1R4KIRE-FUJZLDCV URL de validació: https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces cadena=9VCDXE36- D1R4KIRE-FUJZLDCV

En conseqüencia, la informació publicada el 19 de juny per mitja daquest article requereix que es rectifique en els termes exposats.

SEGON. Respecte de rempresa que esta escometent-ne les obres, i respecte de no tenir referencies en obres de restauració dobres de restauració:

Hace años se inició en plan general de actuaciones, recientemente se ha oído algo de un taller de obras que asumiría las obras bajo una dirección técnica, pero de repente aparece en la fachada un letrero de una empresa de construcción a la que se le habrá adjudicado la obra y seguido parte de la fachada calle Colón es destruida. Inquietante es también que si miramos la página web de la empresa (http://randeaic.com/) esta no tenga referencias en obras de restauración de edificios patrimoniales, solo tiene referencias en reformas e interiorismos, obra civil urbanismo construcción /edificación de naves y edificios nuevos comerciales e industriales. 

En la propia pagina web de l’empresa, en l’apartat “Actualitat” pot trobar una resposta a les referencies que vostés necessiten: http://randeaic.com/actualidad/ En aquesta pot trobar la publicació que fa referencia a la Rehabilitació d’edificis, i en concret treballs d’arqueologia en el Refugi Antiaeri del carrer deis Serrans, el Museu Pau Casals en el Vendrell, Tarragona. Exigencia d’experiencia en treballs de restauració que estaven exigits en els Plecs de l’Expedient de Contractació.

Novament la informació publicada requereix la rectificació corresponent.

En conseqüencia a tot el que s’acaba d’exposar, tinga per formulada aquesta SOL·LICITUD DE RECTIFICACIÓ de la informació publicada en l’article del passat 19 de juny referit, i; de conformitat amb el que s’estableix en l’article 3 de la Llei organica 2/1984, de 26 de març, reguladora del dret de rectificació, procedisca a publicar o difondre íntegrament la rectificació recollida en aquest escrit, dins dels tres dies següents al de la seua recepció, i que ho faça en els termes que aquesta norma estableix.

Sign. Beatriu Palmero i Simon

Escrit original

1 Comment

  1. Ni tenen vergonya ni la coneixen.en la época de Franco ha fueren contestat igual, pero en castellá. El resulyat, destrucció de patrimoni

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

Notícia anterior

CASA BERNAL ¿Ley del silencio, “omertá” en la Pobla?

Següent notícia

La Pobla de Vallbona: la Casa de Bernal, de Casa de la Joventut que proyectó Compromís en 2003 a futura biblioteca y espacio literario Teodor Llorente