El Síndic de Comptes afirma que els complements de productivitat que atorga l’Ajuntament de la Pobla als treballadors no són “objectius”

L’organisme públic fa una anàlisi intern

L’informe de fiscalització del Síndic de Comptes sobre el control intern de l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona relacionat amb els exercicis des del 2017 fins el 2019 és d’allò més aclaridor. L’Actualitat analitza de forma esglaonada les parts essencials del Síndic sobre el funcionament dut a terme per l’equip de govern poblà en eixe període. 

Així, en temes de personal s’hi fa palès que les variacions de la nòmina no estan “degudament suportades” i, a continuació, subratlla que el complement de productivitat “no està vinculat a una valoració objectiva”, segons s’afirma en l’article 5 del reial decret 861 de l’any 1986 que assenyala que s’ha de fer “en funció de circumstàncies objectives relacionades directament amb l’exercici del lloc de treball i objectius assignats”. A més, s’hi afegeix que en cap cas s’hi originaran drets individuals corresponents a períodes successius, seran quantitats públiques i en serà el plenari qui fixarà la quantitat global. 

L’informe manifesta que en algunes subvencions de serveis socials l’ajuntament de la Pobla de Vallbona “incompleix tant en les convocatòries com en a concessió l’obligació de subministrar la informació a la base de dades nacional de subvencions”. En l’apartat de contractació, tots els expedients no contenen l’informe de proposta de necessitats i l’acte forma de recepció. Tampoc no s’han escollit tots els contractistes “segons els principis de publicitat, concurrència i transparència”. 

L’Ajuntament de la Pobla no disposat d’un inventari de béns aprovat, la qual cosa, més enllà de la il·legalitat, suposa una debilitat del control intern, mentre que en les subvencions no hi ha informes que constaten que eixes ajudes econòmiques concedides no superen el cost real de les activitats i s’hi detecta manca de justificació d’algunes subvencions. 

En l’entorn tecnològic, no s’ha facilitat tota la documentació que n’acredite el nivell d’adequació a l’esquema nacional de seguretat, no s’ha designat delegat de protecció de dades i no es disposa de registre d’activitats de tractament. S’hi alerta que no hi ha mecanismes per a controlar l’accés de dispositius no autoritzats, no hi ha procediments per detectar vulnerabilitat del sistema ni tampoc per a comprovar que s’hagen modificat. 

El Síndic de Comptes també assegura que no es realitzen còpies de seguretat, periòdiques i planificades de les dades de tots els processos i activitats importants i, per tant, tampoc no es comproven eixes recuperacions i, finalment, no s’arriba a acreditar que les còpies de seguretat s’hagen externalitzat. 

Comptat i debatut, s’hi recomana l’elaboració d’un organigrama actualitzat, un perfil del contractant amb els continguts de caràcter voluntari, calcular el cost i finançament del manteniment de les inversions, evitar una participació d’Intervenció en la gestió econòmica, recollir a les actes plenàries els informes d’Intervenció sobre el compliment d’estabilitat pressupostària i portar a la pràctica les mesures per a millorar la seguretat i l’eficàcia de l’entorn tecnològic de l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona. 

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

Notícia anterior

“Dos coches de la policía local de la Pobla de Vallbona circulan sin ITV”, según se denunció en marzo de 2019

Següent notícia

La Pobla se sitúa en el puesto 21 en transparencia municipal en la Comunitat al cumplir un 48’15% de los indicadores